Krav til bygningen

Fem viktige kriterier for passivhus

Om en bygning oppfyller kravene til passivhus eller ikke avhenger av varmetap, kjøle- og varmebehov og varmeforsyning. Det bygningstekniske må løses i hvert enkelt prosjekt.

 


Norske passivhuskriterier for yrkesbygninger er beskrevet i «Prosjektrapport 42 fra Sintef Byggforsk» og den kommende standarden NS 3701 «Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Yrkesbygninger» som gjøres gjeldende høsten 2012.
Dette er de viktigste kravene:

Krav 1:

Minstekrav til varmetapstall (0,50). Det vil si samlet varmetap fra bygget gjennom vegger, tak, golv, vinduer og dører og varmetap på grunn av luftlekkasjer og ventilasjon. Varmetapstall er et mål for bygningers varmetap til omgivelsene. Varmetapstallet viser varmetapet i W/m² oppvarmet golvareal ved en temperaturforskjell på én grad mellom inne og ute. Miljøhuset har et varmetapstall på 0,36.

For Miljøhuset GK er lekkasjetallet 0,23 luftutveksling per time, mens kravet er på 0,6.

Krav 2:

Krav til kjølebehov.
Bygningen skal utformes slik at termisk komfort oppnås uten, eller med svært lavt energibehov for kjøling. Miljøhuset har blant annet vinduer med solreflekterende glass i kombinasjon med meget effektiv utvendig automatisk solavskjerming, og i tillegg behovsstyring av lyset (mindre internvarme) som bidrar til oppnåelse av dette kravet. Kravet er 10 kWh/m2, mens Miljøhuset har 9,2.
 

Krav 3:

Krav til beregnet netto oppvarmingsbehov. Netto oppvarmingsbehov, det vil si romoppvarming og ventilasjonsvarme, er beregnet ut fra Oslo-klima. Kravet er et oppvarmingsbehov på maksimalt 15 kWh pr m2, Miljøhuset er beregnet med et netto oppvarmingsbehov på under 9 kWh/m2.

Krav 4:

Krav til varmeforsyning. Det er krav til at varmesystemet i vesentlig grad kan benytte andre energivarer til varmeformål enn direktevirkende elektrisitet, slik som for eksempel panelovner, elektriske varmekabler og fossile brensler. Miljøhuset er utstyrt med effektive luft/vann-varmepumper som dekker nesten hele varmeforsyningen. Kun en meget liten del dekkes av direktevirkende elektrisitet, som ikke omfatter elektrisiteten til å drive varmepumpene.

 

 

Krav 5:

Tabellen under viser en mulig måte å oppfylle passivhuskravene i yrkesbygg. I passivhusprosjekter må man gjøre beregninger for hvert prosjekt, fordi bygningsutforming og regionalt klima påvirker hvordan kravene oppfylles.
 

Energitiltak Kravsnivå - Miljøhuset Konsekvenser bygging
Gulv på grunn 0,15 W/m2K - 0,07 35 cm EPS
Yttervegg 0,15 W/m2k - 0,14 40 cm standard isolasjon
Yttertak 0,13 W/m2K - 0,10 45 cm standard isolasjon
Vinduer og dører 0,80 W/m2K - 0,78 3-lags glass, isolert karm
Lekkasjetall 0,6 luftutv. pr time - 0,23 Meget tett bygningskropp
Varmegjenvinning 80% - 88% God roterende varmegjenvinner